Política de privacitat

www.solpi.es és un domini d’Internet registrat per SOLUCIONES DE PROCESADO DE IMAGEN, S.L. (Des d’ara SOLPI), N.I.F. B65670820, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 42.868, Foli 28, Full número B-416.669, Inscripció 1ª, amb domicili administratiu a l’Av. Francesc Cambó 17 7-B 08003 Barcelona.
La utilització per l’usuari dels serveis continguts a la WEB de SOLPI implica l’acceptació expressa de totes i cadascuna de les següents Condicions Generals d’ús de la WEB: http://www.solpi.es:

 

1. CAPACITAT LEGAL:
L’usuari declara que és major d’edat (major de 18 anys) i disposa de capacitat legal necessària per contractar els Productes i Serveis oferts a la WEB de SOLPI, manifestant així mateix que accepta la vinculació a aquest acord i entén, i accepta en la seva totalitat les condicions aquí enunciades per utilitzar aquesta WEB i / o contractar els Productes i Serveis oferts.

 

2. ACCÉS:
És responsabilitat de l’usuari custodiar degudament les claus i contrasenyes que es subministrin per a l’accés com a client registrat, impedint l’ús indegut o accés per part de tercers.

 

3. FINALITATS:
SOLPI l’informa que les dades de caràcter personal el tractament es realitza en concepte de responsable tenen com a finalitat gestionar les relacions contractuals de les que és part, així com oferir a les persones i entitats interessades qualsevol informació sobre activitats, productes i serveis relacionats amb SOLPI.
Les comunicacions indicades podran ser realitzades per qualsevol mitjà, inclosos els mitjans electrònics. L’interessat haurà d’autoritzar l’enviament de comunicacions de forma explícita, mitjançant el marcatge de les corresponents caselles, en qualsevol dels formularis de sol·licitud de dades que es proporcionin.

 

4. L’USUARI:
Que hi hagi contractat o que contracti els diferents productes i serveis que ofereix SOLPI haurà de registrar com a client, als efectes del declara que tota la informació subministrada a l’hora de registrar-se és vertadera, completa i precisa:

4.1. L’usuari d’www.solpi.es garanteix i respon sempre de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades de Caràcter Personal, d’ara endavant les DADES, facilitades, i es compromet a mantenir-los degudament actualitzats.

4.2. L’usuari autoritza expressament la comunicació de les DADES a tercers quan resulti necessària per a l’adequada prestació dels Productes i Serveis oferts per SOLPI i requerits pels usuaris.

4.3. L’usuari dóna el seu consentiment exprés per rebre comunicacions electròniques amb publicitat i novetats comercials de SOLPI i dels diferents productes i serveis comercialitzats o promocionats per SOLPI.

 

5. DRETS DE L’INTERESSAT:
5.1. Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en SOLPI estem tractant dades personals que li concerneixen o no. Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollides.

5.2. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, SOLPI deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims, imperiosos, o l’exercici o defensa de possibles reclamacions, i els mantindrem degudament bloquejades durant el termini corresponent mentre persisteixin les obligacions legals.

5.3. En determinades circumstàncies, els clients o interessats podran sol·licitar la limitació del tractament, de manera que SOLPI només els reservarà i s’utilitzarà en els casos autoritzats per la llei.

5.4. Els interessats tenen dret a la portabilitat de les seves dades de manera que poden sol·licitar i rebre les dades que li incumbeixin i que ens hagi facilitat o sol·licitar que se’ls enviem a un altre responsable del tractament de la seva elecció, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica.

5.5. L’interessat podrà exercir qualsevol d’aquests drets mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça info@solpi.es, adjuntant còpia del DNI o document identificatiu substitutori i indicant clarament el dret a què es refereixi. Així mateix, podrà realitzar la sol·licitud per correu postal a l’adreça indicada anteriorment.

5.6. La resposta a les peticions que es realitzin es durà a terme amb la major brevetat possible i, en tot cas, en el termini d’un mes des de la recepció de la seva sol·licitud. Aquest termini es pot prorrogar dos mesos en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds. El responsable d’informar l’interessat de la pròrroga dins el primer mes des de la sol·licitud.

 

6. TRACTAMENT DE DADES:
De conformitat amb la vigent Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i reglament posterior, Reial Decret 1720/2007 i nou reglament europeu 25 maig 2018 des d’ara la LOPD, les DADES enviats per l’usuari a través d’www.solpi .es, seran tractades per SOLPI de forma automatitzada i seran incorporades al Registre d’Activitats de Tractament amb la finalitat de poder-li oferir i gestionar els Productes i Serveis de SOLPI:

6.1. Aquest Registre d’Activitats de Tractament de responsabilitat de la societat mercantil Solucions de Processament d’Imatge, S.L. amb domicili administratiu en Avda. Francesc Cambó 17 7-B 08003 Barcelona, correu electrònic: info@solpi.es

6.2. Els titulars de les DADES tenen en tot moment el dret d’accedir al fitxer, podent exercitar els drets de rectificació, cancel·lació, oposició i eliminació en els termes recollits en la legislació de protecció de dades.

6.3. De la mateixa manera, el consentiment de l’usuari per al tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment sense efectes retroactius, d’acord amb el que disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i reglament posterior, Reial Decret 1720/2007 i nou reglament europeu 25 maig 2018.

6.4. Per a les finalitats continguts en la present clàusula n’hi haurà prou amb contactar amb SOLPI a través del correu electrònic info@solpi.es, o bé, escrivint al seu domicili administratiu situat en l’Avda. Francesc Cambó 17 7-B 08003 Barcelona, Espanya.

6.5. SOLPI garanteix que ha adoptat les mesures de seguretat necessàries a les seves instal·lacions, sistemes, servidors i fitxers per evitar l’accés a les DADES de persones no autoritzades.

6.6. Sense perjudici de l’anterior aquests DADES podran ser revelats a les autoritats només en el cas que les mateixes així ho requerissin de conformitat amb les disposicions legals i reglaments aplicables al cas.

 

7. ÚS DE LA PÀGINA www.solpi.es:

7.1. La utilització de la pàgina www.solpi.es i / o dels Productes i Serveis de SOLPI, suposarà l’acceptació plena i la validesa, de totes i cadascuna de les Condicions Generals contingudes en l’última versió de les condicions generals de manera que el usuari haurà de ser conscient de la importància de llegir-les cada vegada que visiti www.solpi.es.

7.2. SOLPI podrà modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, aquestes condicions generals, així com els Producte i Serveis prestats o qualsevol altre aspecte substancial o no de la present pàgina, o les condicions d’operativitat, tècniques i d’ús dels serveis de www.solpi.es.

7.3. De la mateixa manera, els usuaris, a fi de millorar el servei i establir un òptim nivell de qualitat, objectiu últim de SOLPI, podran suggerir aquelles modificacions que ells estimin útils, posant-se en contacte amb els responsables de la pàgina a través de l’adreça de correu electrònic www.solpi.es.

7.4. L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina www.solpi.es i aquells Productes i Serveis posats a la seva disposició a través d’aquesta, de manera acord a la llei, els bons costums i l’ordre públic, així com amb el que disposen les presents condicions Generals. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar la pàgina www.solpi.es o els Productes i Serveis oferts, amb fins o efectes il·lícits i / o contraris al que estableixen les presents Condicions Generals, o lesius de drets i / o interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin perjudicar la pàgina www.solpi.es o impedir el seu normal ús, o dels Productes i Serveis accessibles a través de les mateixa, o per la resta dels usuaris, o per SOLPI i / o que afectin o puguin afectar la imatge de SOLPI.

7.5. Els usuaris de www.solpi.es hauran d’observar qualsevol instrucció que, a través d’e-mail, www.solpi.es o, SOLPI o el seu personal, degudament autoritzat, imparteixi.

7.6. L’usuari accepta totes i cadascuna de les obligacions o prohibicions que en cada moment imposi la legislació en vigor amb relació a l’exclusió o limitació de responsabilitat del professional en el compliment del servei.

 

8. ELS SERVEIS DE SOLPI:
No estan destinats a menors i no sol·licita ni recull informació relativa a persones menors d’edat.

 

9. MOTIUS D’EXCLUSIÓ:
SOLPI es reserva el dret d’exclusió temporal o definitivament a l’usuari en qualsevol dels següents supòsits:

9.1. Per incompliment de qualsevol de les condicions generals d’ús establerts en el present document.

9.2. Per incompliment de les lleis, els bons costums, i l’ordre públic.

9.3. Per incompliment de qualsevol altra obligació que tingués l’usuari amb SOLPI. L’exclusió de l’usuari no suposarà la renúncia de SOLPI a realitzar les accions legals corresponents o les indemnitzacions que en dret corresponguin.

 

10. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DRETS D’AUTOR:
10.1. Tota la informació continguda en www.solpi.es, el seu disseny gràfic i el codi en llenguatge HTML, JAVA, JAVA Script o Active X, està protegida per drets d’autor o altres drets de protecció de la propietat intel·lectual.

10.2. Aquests drets pertanyen exclusivament a SOLPI o als seus llicenciadors. Els usuaris d’Internet que accedeixin a aquest web poden visualitzar la informació continguda en el mateix i efectuar descàrregues o reproduccions privades en el seu sistema informàtic, sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers o s’instal·lin en un servidor connectat a Internet o a una xarxa local. No es permet, sense perjudici del que recull les presents Condicions Generals, la distribució, modificació, cessió, comunicació pública, reproduccions ni qualsevol altre acte de part o la totalitat de la informació publicada a www.solpi.es, sense autorització prèvia de SOLPI.

10.3. L’usuari, haurà d’utilitzar els continguts i informacions recollides a www.solpi.es de forma diligent, correcta i lícita, i en concret, únicament per a ús personal i no comercial, sempre que no s’elimini o modifiqui el contingut o qualsevol menció de fonts, copyright i altres dades identificatives de drets de SOLPI o de tercers, és a dir respectant la seva forma original. Qualsevol reproducció o còpia, distribució o publicació, de qualsevol classe, del contingut de la informació publicada a www.solpi.es sense autorització prèvia i per escrit de SOLPI queda prohibit. L’autorització per a la reproducció pot sol·licitar-se a l’adreça de correu electrònic info@solpi.es.

10.4. En cas que qualsevol usuari o tercer consideri que qualsevol dels continguts existents en www.solpi.es ha estat introduït en la mateixa amb violació de drets d’autor o altres drets de protecció de la propietat intel·lectual, preguem comuniqui a SOLPI aquesta circumstància, remetent notificació a l’adreça de correu electrònic info@solpi.es, i incloent com a mínim, els punts següents: a) Nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic del reclamant. b) Dades del titular dels drets d’autor o altres drets de protecció de la propietat intel·lectual que poguessin haver estat infringits. c) Indicació dels continguts infringits i ubicació a la pàgina www.solpi.es. d) Declaració que la introducció dels continguts ha estat introduïda sense autorització expressa del titular dels drets d’autor o altres drets de propietat intel·lectual.

10.5. Sense perjudici del que assenyala els paràgrafs precedents, SOLPI es reserva el dret de defensar-se contra reclamacions fundades en la normativa vigent sobre publicitat i de drets d’autor o altres drets protegeixin la propietat intel·lectual.

 

11. HIPERLINKS:
11.1. En el cas que www.solpi.es refereixi mitjançant enllaços a publicitat o a pàgines web de tercers, SOLPI no s’obliga a controlar i no controla amb caràcter previ, ni aprova ni fa propis els serveis, continguts, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material o informació existent a la pàgina o pàgines web de tercers, de manera que SOLPI no respondrà, sota cap circumstància, de la legalitat dels continguts d’aquesta/ es pàgina/ es, sent responsabilitat exclusiva del tercer, a títol enunciatiu i no limitatiu, el respecte de la legalitat, els bons costums, l’ordre públic, els continguts, així com que aquells no lesionin els drets de tercers. L’existència d’un hiperlink no pressuposa relació de cap classe entre SOLPI i el propietari de la pàgina web en què el mateix s’estableixi.

11.2. Aquells usuaris o terceres persones que pretenguin establir un hiperlink amb la pàgina www.solpi.es, hauran de garantir que el hiperlink només permet l’accés a les pàgines o serveis de la pàgina www.solpi.es, però no realitza, de forma enunciativa però no limitativa, reproducció de continguts, deep-links, browsers, manifestacions inexactes o incorrectes, sobre els continguts o la pàgina web de www.solpi.es. Excepte aquells signes que formin part del hiperlink, l’usuari garantirà que la pàgina WEB en la qual s’estableixi el hiperlink no contindrà marques, noms comercials, rètols d’establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent a SOLPI.

 

12. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT:

12.1. SOLPI no garanteix la fiabilitat, disponibilitat, o continuïtat del funcionament de la seva pàgina web ni dels Productes i Serveis posats a disposició de l’usuari, de manera que exclou qualsevol responsabilitat pels danys i / o perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat, fiabilitat, o continuïtat de la seva pàgina web o dels seus serveis, encara que intentarà facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, ajuda tècnica a la persona afectada.

12.2. SOLPI no s’obliga a controlar i no controla amb caràcter previ, l’absència de virus o elements en els continguts que puguin produir alteracions en el programari o maquinari dels usuaris o persones que visitin les pàgines WEB, per la qual cosa no respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se dels mateixos.

 

13. SALVAGUARDA DE LES CONDICIONS GENERALS:
Si una de les estipulacions de les presents Condicions Generals fos declarada nul·la o inoperant, la resta de les Condicions Generals es mantindran vigents.

 

14. ERRORS TIPOGRÀFICS:
SOLPI fa tots els esforços necessaris al seu abast per oferir la informació continguda en la pàgina web de forma veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d’aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de SOLPI es procediria immediatament a la seva correcció. D’existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun client hagués pres la decisió d’adquirir els Productes i Serveis basant-se en aquest error SOLPI es ho comunicarà al Client i aquest tindrà dret a rescindir els seus serveis sense cap cost per part seva.

 

15. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS:
La inscripció de l’usuari com a client de SOLPI implica el coneixement i acceptació expressa d’aquestes Condicions Generals. La contractació d’un Producte o Servei concret ofert pels proveïdors de serveis que figuren en SOLPI implica l’acceptació explícita de les condicions generals.

 

16. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT:
Aquestes Condicions Generals es regeixen per la Llei Espanyola. Qualsevol controvèrsia que pogués sorgir, pel que fa a la seva validesa, execució, compliment o resolució, total o parcial, serà sotmesa per les parts, amb renúncia expressa als seus propis furs (o a qualsevol altre que, si s’escau, els correspongui), a la competència dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.
Per no rebre informació sobre els seus productes i serveis ni d’altres entitats, marqui la casella corresponent en el formulari.
En aquells casos on per realitzar una sol·licitud sigui necessari omplir un formulari i fer un “clic” al botó d’enviar, la realització d’aquest implicarà necessàriament que ha estat informat i ha atorgat expressament el seu consentiment al contingut de la clàusula annexada a aquest formulari .